Andragog – kim jest, jakie są jego obowiązki

Andragog jest to pracownik odpowiedzialny za edukację osób dorosłych. Jego zadaniem jest realizowanie celów polityki edukacyjnej państwa dotyczącej rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. Jakie są szczegółowe obowiązki andragoga? Jak zdobyć pracę w tym zawodzie? Jakimi cechami powinna wyróżniać się osoba zainteresowana nauczaniem dorosłych?

Andragog – podstawowe informacje

Osoba zatrudniona na stanowisku andragoga zajmuje się wszechstronną edukacją ludzi dorosłych. Jego działalność ma charakter doradczy, informacyjny, instruktażowy, wychowawczy, mediacyjny, kulturalny, a także terapeutyczny. Andragog wspiera swoich podopiecznych w zrozumieniu ich sytuacji życiowej, a także wskazuje czynniki, które są za nią odpowiedzialne. Może on pomagać w wyznaczaniu i osiąganiu celów życiowych, które są ważne z perspektywy poszczególnych osób.

Zadaniem tego specjalisty jest również pomoc w kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań, które są konieczne w szybko zmieniającej się rzeczywistości i w złożonych sytuacjach życiowych. Specjalista ten musi na bieżąco aktualizować wiedzę dotyczącą polskiego i zagranicznego systemu edukacji, zajmuje się badaniami empirycznymi ukierunkowanymi na kształcenie ludzi dorosłych.

Od andragoga oczekuje się też rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i oczekiwań różnych grup osób dorosłych, stosowania zróżnicowanych metod pracy (dyskusji, ćwiczeń, wykładów, obserwacji, eksperymentów, pokazów), wykorzystywania nowych technologii w procesie kształcenia, udzielania wskazówek metodycznych dotyczących samokształcenia, tworzenia instytucjonalnych i organizacyjnych warunków do samodzielnej edukacji, realizowania projektów edukacyjnych, które upowszechniają ideę uczenia się przez całe życie.

Andragog musi motywować ludzi dorosłych do stałego poszerzania swojej wiedzy, inspirować organizacje pozarządowe, firmy i inne instytucje do podejmowania działań edukacyjnych na rzecz osób dorosłych. Specjalista ten przygotowuje też publikacje naukowe i popularno-naukowe dotyczące edukacji dorosłych. Ważnym elementem jego pracy jest też przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji procesu nauczania ludzi dorosłych, jak również ocena efektów kształcenia.

Andragog – jak rozpocząć karierę w tym zawodzie?

Żeby móc podjąć pracę w zawodzie andragoga niezbędne jest ukończenie studiów magisterskich z zakresu pedagogiki. Wskazany jest wybór specjalizacji andragogika (tego typu specjalizację można spotkać już na wielu wyższych uczelniach). Studia mogą odbywać się w trybie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Inną możliwością jest ukończenie studiów podyplomowych na kierunku andragogika. Tego typu studia podyplomowe można odbyć po takich kierunkach jak socjologia lub psychologia.

Od kandydatów oczekuje się znajomości języków obcych (język angielski to podstawa).

Pracodawcy szukający andragogów preferują kandydatów, którzy mają doświadczenie w pracy edukacyjnej z osobami dorosłymi. Mile widziane są studia podyplomowe z zakresu gerontologii, coachingu, andragogiki, edukacji dorosłych. Przewagę mają również kandydaci posiadający zaświadczenia o ukończeniu kierunkowych kursów i szkoleń.

Osoba zatrudniona na stanowisku andragoga ma wiele możliwości rozwoju zawodowego. Jeżeli pracuje on w placówce oświatowej, ze stanowiska nauczyciela może awansować na wykładowcę, kierownika jednostki organizacyjnej lub dyrektora placówki. Andragog może kontynuować karierę na stanowiskach menadżerskich.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na andragoga?

Praca andragoga to praca z ludźmi, dlatego kandydat zainteresowany tym zawodem powinien posiadać wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, a także wysoką kulturę osobistą. Ważne jest, żeby potrafił on nawiązać kontakt z osobami dorosłymi wywodzącymi się z różnych środowisk.

Kandydat musi posiadać takie cechy jak samodzielność, umiejętność pracy w zespole, zdolności przywódcze, charyzma, planowanie i dobra organizacja własnej pracy, umiejętność pisania, umiejętność czytania ze zrozumieniem, zdolność przekonywania, nastawienie na rozwiązywanie problemów. Bardzo istotna jest ponadto znajomość nowych technologii.

Jak wygląda dzień pracy andragoga?

Andragog znajdzie zatrudnienie w domach kultury, szkołach wyższych, na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w firmach szkoleniowych, ośrodkach szkoleniowych zakładów pracy, w redakcjach portali edukacyjnych, organizacjach samorządowych, w zakładach doskonalenia zawodowego, itp.

Praca andragoga odbywa się w dzień, zazwyczaj od poniedziałku do piątku (choć istnieją wyjątki od tej reguły).

Ile zarabia andragog?

Zapotrzebowanie na andragogów jest w tej chwili coraz większe, co wiąże się z prowadzeniem licznych programów aktywizujących dla osób dorosłych i starszych. Duże zapotrzebowanie wiąże się z coraz wyższymi zarobkami. Badania pokazują, że w tej chwili zarobki specjalistów zajmujących się nauczaniem dorosłych oscylują w obrębie średniej krajowej i wciąż rosną. Pamiętajmy, że wpływ na wysokość wynagrodzenia ma wykształcenie i doświadczenie zawodowe, zajmowane stanowisko, typ, firmy, w której pracownik jest zatrudniony, region, rodzaj umowy z pracodawcą. Na najwyższe zarobki mogą obecnie liczyć pracownicy wykonujący swoje obowiązki na terenie województwa mazowieckiego (a zwłaszcza w Warszawie).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox