Asystent nauczyciela – co powinieneś wiedzieć o tym zawodzie?

Asystent nauczyciela to pracownik, którego zadaniem jest wspieranie uczniów i ścisła współpraca z nauczycielem, ewentualnie wychowawcą świetlicy. Jakie są szczegółowe obowiązki asystenta nauczyciela? Jakie kompetencje trzeba posiadać, żeby móc starać się o zatrudnienie w tym zawodzie? Ile zarabia asystent nauczyciela?

Asystent nauczyciela – charakterystyka

Asystent nauczyciela (inne nazwy tego stanowiska to nauczyciel wspierający, pomocnik nauczyciela, opiekun dzieci, nauczyciel wspomagający) to pracownik zatrudniony w szkole, którego najważniejszym obowiązkiem jest współpraca z nauczycielami lub wychowawcami świetlicy i szeroko rozumiane wspieranie uczniów. Asystencji zatrudniani są w klasach nauczania początkowego. Często pracują w szkołach specjalnych lub klasach integracyjnych. Asystent stara się zapewnić uczniom możliwie jak najlepsze warunki do nauki.

Do szczegółowych obowiązków asystenta nauczyciela zaliczamy: wspieranie nauczycieli nauczania początkowego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, opieka nad dziećmi podczas zajęć lekcyjnych, na przerwach międzylekcyjnych, w stołówce, na boisku, na świetlicy, w łazience, placu zabaw. Ważnym obowiązkiem asystenta jest prowadzenie dokumentacji z wykonywanej pracy, uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, pomaganie w tworzeniu dobrych relacji pomiędzy rodzicami a pracownikami szkoły. Od asystenta oczekuje się prowadzenia zajęć z nauczycielem integrującym grupę, obserwowania zachowań uczniów, rozwiązywania problemów uczniów wraz z pedagogiem i wychowawcą klasy. Asystent nauczyciela jest ponadto odpowiedzialny za utrzymywanie porządku w sali lekcyjnej i dbanie o jej estetykę.

Należy podkreślić, że asystent nauczyciela pełni funkcję pomocniczą. Nie może on zastąpić nauczyciela w prowadzeniu zajęć.

Jak zostać asystentem nauczyciela?

Żeby móc rozpocząć pracę na stanowisku pomocnika nauczyciela niezbędne jest posiadanie co najmniej wykształcenia wyższego licencjackiego i przygotowania pedagogicznego.

Zawód asystenta może wykonywać nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania języków obcych lub pracy w świetlicy szkolnej, logopeda, bibliotekarz, psycholog i pedagog.

Niezbędnym warunkiem do podjęcia pracy w zawodzie asystenta nauczyciela jest posiadanie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Dodatkowo przeciwko kandydatowi w chwili zatrudnienia nie może toczyć się postępowanie karne.

Asystent nauczyciela – środowisko pracy

Praca asystenta nauczyciela może odbywać się w pomieszczeniach (świetlica, sala gimnastyczna, klasa) lub na zewnątrz (na przykład boisko szkolne). Asystent nauczyciela pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych. Szczegółowy harmonogram jego pracy jest ustalany przez administrację placówki edukacyjnej.

Jakich cech oczekuje się od kandydatów na stanowisko asystenta nauczyciela?

Kandydat na asystenta nauczyciela musi posiadać wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne (ważne jest, żeby był przygotowany do pracy z dziećmi). W zawodzie tym liczy się samodzielność, ale także umiejętność pracy zespołowej – asystent musi współpracować z nauczycielami i wychowawcami świetlicy. Idealnie byłoby, żeby kandydat był pozytywnie nastawiony do ludzi, cierpliwy, odpowiedzialny, posiadał zwiększoną odporność na stres (stresowe sytuacje są codziennością w przypadku pracy z dużą grupą dzieci). Inne ważne cechy to nastawienie na rozwiązywanie problemów, kreatywność, poczucie humoru, empatia.

Asystent nauczyciela – zarobki

Zarobki asystentów nauczycieli nie należą do wysokich. Pracownicy ci najczęściej otrzymują pensję w wysokości najniższej krajowej. Niektórzy pracodawcy oprócz pensji podstawowej oferują om benefity pozapłacowe – na przykład możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej, darmowe wejściówki (lub dopłaty) na zajęcia sportowe, dodatkowe ubezpieczenia.

Asystent nauczyciela – jak zdobyć pracę?

Osoby, które posiadają kompetencje do wykonywania zawodu asystenta nauczyciela mogą szukać pracy w zerówkach, w klasach integracyjnych, publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, a także w szkołach specjalnych.

Kluczem do zdobycia pracy jest napisanie CV i listu motywacyjnego. W CV dobrze jest zamieścić krótkie podsumowanie zawodowe. Kandydat może odpowiadać na ogłoszenia zamieszczone w internecie. Nie jest to jednak jedyna metoda poszukiwania pracy. Pamiętajmy, że na ogłoszenia odpowiada zazwyczaj ogromna ilość kandydatów, dlatego musimy liczyć się z dużą konkurencją. Jeśli jesteśmy osobami bez doświadczenia zawodowego, nasze szanse na zatrudnienie są nikłe. W takiej sytuacji lepszym pomysłem jest zgłaszanie się do interesujących nas placówek edukacyjnych nawet wtedy, gdy nie prowadzą one w danym momencie rekrutacji. Możemy wysłać swoje CV pocztą elektroniczną. Jeżeli jednak mamy nieco więcej czasu, możemy odwiedzić potencjalnego pracodawcę osobiście i zapytać, czy dana szkoła nie zamierza w najbliższej przyszłości szukać asystenta nauczyciela. Procesy rekrutacji są kosztowne, dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że osoby odpowiedzialne za zatrudnianie pracowników w pierwszej kolejności zgłoszą się do nas (oczywiście pod warunkiem, że posiadamy stosowne kwalifikacje i zrobiliśmy dobre wrażenie).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox