Asystent rodziny – co to za zawód, kto może zostać asystentem rodziny

Asystent rodziny to specjalista odpowiedzialny za zapewnienie wsparcia rodzinom, które z różnych przyczyn mają problemy z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jaki jest szczegółowy zakres obowiązków asystenta rodziny? Jakie kompetencje powinien posiadać kandydat na to stanowisko? Ile może zarobić asystent rodziny?

Asystent rodziny – podstawowe informacje

Asystent rodziny (inne nazwy tego stanowiska to specjalista do spraw pracy z rodziną, opiekun rodzinny) to pracownik odpowiedzialny za zapewnienie pomocy rodzinom, które mają problemy z wypełnianiem swoich podstawowych funkcji (czyli opieki i wychowania). Asystent jest przydzielany rodzinie na wniosek pracownika socjalnego przez kierownika ośrodka pomocy społecznej. Asystent pracuje tylko z rodzinami, które posiadają małoletnie dzieci. Do najważniejszych obowiązków tego specjalisty możemy zaliczyć opracowywanie, a następnie realizowanie planu pracy w porozumieniu z członkami rodziny i pracownikiem socjalnym, pomaganie rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i problemów psychologicznych, udzielanie wsparcia w zakresie aktywności społecznej rodzin. Ważnym obowiązkiem opiekuna rodzinnego jest motywowanie rodziców do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, a także wspieranie w poszukiwaniu (a następnie w podjęciu i utrzymaniu) pracy zarobkowej. Pracownik może motywować członków rodziny do brania udziału we wspierających zajęciach grupowych, wspieranie dzieci poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i psychologicznych. Asystent do spraw pracy z rodziną musi interweniować, kiedy zauważy, że bezpieczeństwo dzieci w danej rodzinie jest zagrożone. Jego praca to również dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu aktywnej współpracy, sporządzanie opinii o rodzinie i jej poszczególnych członkach na wniosek sądu.

Jak zostać asystentem rodziny?

Żeby móc zacząć pracę na stanowisku asystenta rodziny należy posiadać wykształcenie wyższe. Preferowane kierunki to nauki o rodzinie, psychologia, pedagogika, socjologia, praca socjalna.

Kandydaci, którzy ukończyli inne kierunki studiów muszą ukończyć szkolenie związane z pracą z dziećmi lub rodziną, a także udokumentować roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Kandydat na asystenta rodzinnego nie może być pozbawiony (zarówno w chwili ubiegania się o pracę, jak i w przeszłości) władzy rodzicielskiej, nie może być ona również zawieszona lub ograniczona.

Jeżeli jest to konieczne – kandydat musi udokumentować, że wypełnia obowiązki alimentacyjne.

Osoby starające się o pracę asystenta rodziny nie mogą znajdować się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, nie mogą być także skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Kandydat powinien biegle obsługiwać komputer i inne urządzenia biurowe.

Asystent rodziny – w jakim środowisku pracuje ten specjalista?

Praca asystenta rodziny najczęściej odbywa się w pomieszczeniach. Pracownik ten pracuje w biurze, a także regularnie odwiedza domy rodzinne osób, które zostały mu przydzielone. Praca odbywa się zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na asystenta rodziny?

Od kandydata na asystenta rodzinnego oczekuje się odpowiedzialności, wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych, empatii, umiejętności nawiązania kontaktu z dorosłymi i dziećmi wywodzącymi się z różnych środowisk. Ze względu na charakter pracy asystent rodziny musi swoją postawą moralną być przykładem dla innych ludzi. Bardzo ważne cechy to również zwiększona odporność na stres (stresowych sytuacji nie brakuje w pracy z dysfunkcyjnymi rodzinami), umiejętność logicznego myślenia, samodzielność, umiejętność negocjacji i przekonywania.

Kandydat jest ustawowo zobowiązany do ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kwalifikacji.

Ile zarabia asystent rodziny?

Zarobki asystentów rodziny nie należą do wysokich. Nawet doświadczeni pracownicy zarabiają poniżej średniej krajowej. Wynagrodzenie jest niewielkie, jeżeli weźmiemy pod uwagę czas i zasoby potrzebne na zdobycie wykształcenia wyższego i podnoszenie kwalifikacji, a także wymagający psychicznie charakter pracy.

Asystent rodziny – jak zwiększyć swoje szanse na zdobycie pracy?

Osoby, które posiadają kompetencje do wykonywania pracy asystenta rodzinnego mogą szukać pracy w organizacjach pozarządowych, a także w ośrodkach pomocy społecznej, podmiotach, które realizują pracę z rodziną. 

Żeby zwiększyć swoje szanse na zdobycie pracy należy poświęcić czas na napisanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego (na tym stanowisku list motywacyjny jest często wymagany przez pracodawców. Pracownicy zajmujący się rekrutacją radzą, żeby w CV umieścić krótkie podsumowanie zawodowe (nie powinno być ono dłuższe niż 3, maksymalnie 4 zdania). Dodatkowo dobrą praktyką jest pisanie CV pod konkretną ofertę pracy. Możemy wysyłać dokumenty w odpowiedzi na oferty zatrudnienia zamieszczone w prasie lub internecie (tak robi większość osób). Inną, znacznie bardziej skuteczna metodą jest wytypowanie firm, w których chcielibyśmy pracować, a następnie zgłoszenie im swojej kandydatury (nawet wtedy, gdy nie prowadzą one w danym momencie rekrutacji).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox