Broker reasekuracyjny – kim jest, czym się zajmuje, ile zarabia

Broker reasekuracyjny to pracownik posiadający uprawnienia do pośredniczenia w zawieraniu umów reasekuracyjnych w imieniu zakładu ubezpieczeń. Jakie są szczegółowe obowiązki brokera reasekuracyjnego? Jakie wykształcenie jest niezbędne, żeby móc myśleć o rozpoczęciu pracy na tym stanowisku? Ile zarabiają brokerzy reasekuracyjni?

Broker reasekuracyjny – podstawowe informacje

Broker reasekuracyjny (jest nazywany również doradcą reasekuracyjnym) odpowiada za pośredniczenie w zawieraniu umów reasekuracyjnych pomiędzy zakładem ubezpieczeń a zakładami reasekuracji. Celem zawierania tego typu umów jest wymiana ryzyka, która może zniwelować niebezpieczeństwo powstania strat, które mogłyby przewyższyć fundusze zakładu ubezpieczeń.

Do szczegółowych obowiązków brokera reasekuracyjnego zaliczamy dokonywanie oceny ryzyka i analizy zagrożeń, udzielanie informacji dotyczących różnych form ochrony reasekuracyjnej, prowadzenie negocjacji pomiędzy firmą ubezpieczeniową a reasekuratorem, tworzenie bazy danych firma ubezpieczeniowych, które mogą być zainteresowane asekuracją. Ważnym elementem pracy brokera reasekuracyjnego jest planowanie działań marketingowych pozwalających na pozyskanie nowych klientów, śledzenie wydarzeń politycznych i gospodarczych w kraju, a także zagranicą (wiedza ta jest brokerowi niezbędna do udzielania rzetelnych informacji swoim klientom), gromadzenie i archiwizowanie dokumentów, które są powiązane z prowadzoną działalnością zawodową.

W przypadku powstania wypadku, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową broker reasekuracyjny ściśle współpracuje z firmą ubezpieczeniową i reasekuratorem. Jego praca polega również na obsłudze umów reasekuracyjnych, monitorowaniu czy umowa reasekuracyjna jest realizowana, przygotowywaniu raportów z prowadzonych działań, współpracy z instytucjami nadzoru finansowego.

Jak zostać brokerem reasekuracyjnym?

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku brokera reasekuracyjnego powinny posiadać wykształcenie wyższe. Pracodawcy preferują zwłaszcza absolwentów studiów ekonomicznych i prawniczych.

Każdy kandydat musi posiadać licencję brokerską. Jej uzyskanie jest możliwe po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Reasekuracyjnych i Ubezpieczeniowych.

Należy wiedzieć, że wpis do rejestru brokerów mogą uzyskać jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Kandydat nie może być skazany za umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciw wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, itp.

Ważnym warunkiem jest także posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego w dziale ubezpieczeń (doświadczenie to musi być zdobyte w okresie maksymalnie 8 lat poprzedzających złożenie wniosku o licencję brokera).

Kandydat musi również zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej.

Wielu pracodawców wymaga od kandydatów znajomości języków obcych (a przede wszystkim znajomości języka angielskiego – dobrze, gdy jest ona potwierdzona stosownymi certyfikatami).

Broker reasekuracyjny – środowisko pracy

Broker reasekuracyjny większość swoich obowiązków zawodowych wykonuje w biurze. Jego praca nie jest wymagająca pod względem fizycznym (choć czasem może się wiązać z dużym stresem). Osoba zatrudniona na stanowisku brokera musi się liczyć z koniecznością częstego dojeżdżania do swoich klientów. Praca brokerów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych. Pracownicy ci mają wolne weekendy i święta.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na brokera reasekuracyjnego?

Od kandydata na brokera reasekuracyjnego oczekuje się umiejętności myślenia analitycznego, nastawienia na rozwiązywanie problemów, umiejętności przekonywania, zdolności negocjacyjnych. Kandydat powinien wypowiadać się płynnie (w mowie i w piśmie). W zawodzie tym bardzo ważna jest odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność dłuższej koncentracji na jednym zagadnieniu. Potrzeba jest także biegła obsługa komputera.

Jako, że broker często współpracuje z ludźmi, kandydat powinien cechować się kulturą osobistą i wysoko rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi.

Broker reasekuracyjny – zarobki

Zarobki w zawodzie brokera reasekuracyjnego uważane są za bardzo dobre. Doświadczeni pracownicy mogą liczyć na wynagrodzenie znacznie przewyższające średnią krajową. Należy pamiętać, że zarobki są w dużej mierze uzależnione od formy zatrudnienia. Część brokerów pracuje na umowę o pracę w systemie prowizyjnych (zarabiają oni więcej, gdy uda się im zawrzeć większą ilość umów), inni są zatrudnieni w systemie bezprowizyjnym, jeszcze inni decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Broker reasekuracyjny – jak zdobyć pracę?

Osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu brokera reasekuracyjnego mogą szukać zatrudnienia w kancelariach brokerskich. Doświadczeni i cenieni pracownicy mogą założyć własną działalność gospodarczą. Jeżeli ubiegamy się o pracę na etacie, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić jest napisanie profesjonalnego CV, a także listu motywacyjnego.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox