Doradca rolniczy – kim jest, jakie są jego obowiązki, jak zostać doradcą rolniczym

Doradca rolniczy to specjalista, który daje rolnikom wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów organizacyjnych, technologicznych i ekonomicznych. Doradcy rolniczy pracują między innymi w Izbach Rolniczych, jednostkach doradztwa rolniczego czy specjalistycznych gospodarstwach rolnych. Jaki jest szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników? Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby móc pracować jako doradca rolniczy?

Doradca rolniczy – podstawowe informacje

Doradca rolniczy (inne nazwy tego stanowiska to agronom, specjalista do spraw rolnych, instruktor agrotechniczny) to specjalista, którego głównym zadaniem jest udzielanie rolnikom wsparcia. Podejmowane przez agronoma zabiegi mają na celu zwiększenie efektywności i umożliwienie otrzymywania większych dochodów z działalności rolniczej. Do szczegółowych obowiązków doradcy rolniczego należy pomaganie rolnikom w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących prowadzenie i organizacji gospodarstwa rolnego, radzenie jak rozwiązywać problemy związane z produkcją rolniczą. Agronom pomaga wdrażać innowacyjne technologie produkcji, doradza w jaki sposób sprostać standardom jakości i zarządzać gospodarstwem rolnym w warunkach gospodarki rynkowej. Pracownik sporządza plany rozwoju gospodarstwa, dokonuje analiz ekonomicznych działalności rolniczej. Bardzo ważną funkcją doradcy rolniczego jest aktywizowanie mieszkańców wsi do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej (co jest szczególnie przydatne poza sezonem, gdy w gospodarstwie nie ma zbyt wiele pracy), pomoc w sporządzaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania wsparcia finansowego (na przykład z środków Unii Europejskiej lub innych zewnętrznych źródeł), wspieranie rozwoju wspólnych przedsięwzięć gospodarczych rolników, organizacja różnych form doskonalenia zawodowego.

Jak zostać doradcą rolniczym?

Żeby móc rozpocząć karierę zawodową jako doradca rolniczy potrzebne jest posiadanie wykształcenia wyższego. Preferowane są kierunki rolnicze lub pokrewne (na przykład ogrodnictwo, zootechnika, leśnictwo, technologia żywności, ekonomika rolnictwa). Każda osoba pragnąca podjąć pracę agronoma musi posiadać wpis na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego.

Większość pracodawców oczekuje od kandydatów posiadania prawa jazdy kategorii B (inne rodzaje prawa jazdy są mile widziane), a także znajomości języków obcych (kandydat na agronoma musi biegle posługiwać się przynajmniej językiem angielskim).

Bardzo ważne na tym stanowisku są kwalifikacje pedagogiczne lub andragogiczne (uprawniające do pracy edukacyjnej na rzecz osób dorosłych).

Na stanowisku doradcy rolniczego istnieje wiele możliwości rozwoju zawodowego i awansu.

Doradca rolniczy – jak wygląda środowisko jego pracy?

Doradca rolniczy wykonuje pracę biurową, często jeździ też do swoich klientów i pracuje w plenerze. Jego praca odbywa się zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych (choć czasem zdarzają się odstępstwa od tej reguły).

Praca doradcy wiąże się z bardzo intensywnymi kontaktami z ludźmi, dlatego pracownik musi liczyć się z okazjonalnymi sytuacjami stresowymi.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na doradcę rolniczego?

Od kandydatów na doradcę rolniczego oczekuje się zainteresowania tematyką rolnictwa. Jako, że jest to praca z ludźmi bardzo ważne są wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne. Agronom musi być osobą cierpliwą, o wysokiej kulturze osobistej, umiejętnościach przekonywania i umiejętnościach negocjacyjnych. Idealny kandydat posiada umiejętności przywódcze, zdolność przekonywania. Inne ważne na tym stanowisku cechy to bardzo dobra organizacja własnej pracy, odpowiedzialność, sumienność, nastawienie na rozwiązywanie problemów, dyspozycyjność.

Doradca rolniczy – wynagrodzenie

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie doradców rolniczych, tak jak i w innych zawodach – jest ono bardzo zróżnicowane. Początkujący agronom może zarabiać niewiele powyżej najniższej krajowej. Z kolei doświadczony pracownik zarabia często powyżej średniej krajowej. Oczywiście wysokość pensji jest uzależniona od rodzaju i lokalizacji firmy zatrudniającej doradcę, wykształcenia, umiejętności, doświadczenia zawodowego, posiadanych uprawnień, ilości i jakości konkurencyjnych firm, koniunktury na rynku pracowniczym.

Doradcy rolniczy, którzy pracują na podstawie umowy o pracę mogą liczyć na świadczenia pozapłacowe. Najczęściej jest to możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej, różnego rodzaju kursów i szkoleń, darmowych zajęć sportowych, itp.

Doradca rolniczy – jak zdobyć pracę?

Osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy rolniczego mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak Izby Rolnicze, jednostki doradztwa rolniczego, komercyjnych firmach doradczych, specjalistycznych gospodarstwach rolnych.

Zanim zaczniemy wysyłać swoje CV do potencjalnych pracodawców, koniecznie upewnijmy się, że nasze dokumenty są przejrzyste, czytelne, unikalne (nie korzystajmy z gotowych szablonów – możemy mieć pewność, że większość kandydatów tak postąpi). W CV powinno znaleźć się krótkie podsumowanie zawodowe.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox