Funkcjonariusz straży ochrony kolei – co warto wiedzieć o tym zawodzie?

Funkcjonariusz straży ochrony kolei to trudny i odpowiedzialny zawód. Jednocześnie osoby go wykonujące cenią sobie poczucie stabilizacji jakie daje. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby rozpocząć pracę na stanowisku funkcjonariusza ochrony kolei?

Funkcjonariusz ochrony kolei – jakie są jego obowiązki?

Funkcjonariusze straży ochrony kolei zatrudniani są w celu ochrony mienia należącego do Polskich Kolei Państwowych. Oczekuje się od nich ponadto ochrony życia, zdrowia i mienia osób korzystających z usług kolei, ochrony towarów i przesyłek, które zostały powierzone kolejom, pilnowanie porządku na terenie należącym do kolei.

Dzień pracy funkcjonariusza straży ochrony kolei to patrolowanie dworców kolejowych, pociągów, szlaków kolejowych, stacji towarowych. Pracownicy ci są odpowiedzialni za sprawdzanie stanu urządzeń kolejowych, przesyłek wagonowych. Do ich obowiązków należy także branie udziału w akcjach przeciwkradzieżowych (często są one organizowane wspólnie ze strażą miejską lub policją), okresowe kontrole skupów złomu (w ten sposób funkcjonariusz mogą zidentyfikować złodziei elementów kolejowych). Funkcjonariusz często występują przed organami wymiaru sprawiedliwości jako świadkowie w sprawach kradzieży i innych przestępstw, które miały miejsce na terenie kolei. Funkcjonariusze straży ochrony kolei posiadają uprawnienia do sprawdzania trzeźwości pracowników Polskich Kolei Państwowych.

Zdarza się, że funkcjonariusze SOK proszeni są o konwojowanie pieniędzy, fanów zespołów czy grup kibiców. Należy podkreślić, że a bieżąco współpracują oni z policją, strażą graniczną, żandarmerią wojskową, organami kontroli skarbowej, inspekcją transportu drogowego.

Funkcjonariusze zawsze pracują w parach – jeden pracownik wykonuje powierzone mu zadanie, natomiast drugi go zabezpiecza. Zazwyczaj pełnią oni służbę w umundurowaniu, jednak gdy sytuacja tego wymaga – również w ubraniach cywilnych.

Do dyspozycji funkcjonariusze SOK pozostają samochody służbowe, środki przymusu bezpośredniego (między innymi pałki, broń palna, kajdanki, ręczne miotacze gazowe). Są oni wyposażeni w kamizelki kuloodporne, telefony, radiotelefony, lornetki, latarki. Niektórzy funkcjonariusze pracują z psami służbowymi pełniącymi funkcję obronną i tropiącą (są to owczarki niemieckie).

Każdy funkcjonariusz ochrony kolei ma uprawnienia do legitymowania, pouczania, a także karania mandatami osób, które popełniają wykroczenie lub zakłócają porządek. W szczególnych przypadkach mogą oni siłą doprowadzić taką osobę na policję.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby rozpocząć pracę w straży ochrony kolei?

Warunkami koniecznymi, które trzeba spełnić, żeby rozpocząć pracę w straży ochrony kolei są: posiadanie polskiego obywatelstwa i pełnej zdolności do czynności prawnych, legitymowanie się co najmniej wykształceniem średnim, nienaganna opinia (przeprowadzany jest wywiad środowiskowy). Mężczyźni muszą udowodnić, że ich stosunek do służby wojskowej jest uregulowany. Kandydat na funkcjonariusza SOK musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Konieczne jest także udowodnienie zdolności fizycznych i psychicznych do wykonywania tego typu pracy.

Osoby, które spełniają powyższe warunki biorą udział, w trwającym 8 tygodni szkoleniu na funkcjonariusza SOK.

Od kandydatów często wymaga się posiadania prawa jazdy, znajomości sztuk walki, pozwolenia na broń, znajomości podstaw prawa karnego. W przypadku pracowników, którzy planują pracować z psami służbowymi ważna jest umiejętność postępowania ze zwierzętami.

Należy zdawać sobie sprawę, że górną granicą wieku jeżeli chodzi o przyjmowanie do straży ochrony kolei jest 35 lat. Przy czym preferowani są kandydaci w przedziale wiekowym od 20 do 27 lat. W straży ochrony kolei można spotkać kobiety, jednak ze względu na niebezpieczny charakter tego zajęcia większość funkcjonariuszy stanowią mężczyźni. Największe szanse na zatrudnienia mają osoby o silnej budowie ciała.

Jakie cechy powinien mieć kandydat na funkcjonariusza SOK?

Praca w straży ochrony kolei ma charakter zespołowy, dlatego kandydaci powinni posiadać umiejętność współpracy. Konieczne jest również podporządkowanie się poleceniom przełożonych. Kandydat musi być przygotowany na pracę zmianową – odbywa się ona zarówno w godzinach dziennych, jak i nocnych. Kandydaci na funkcjonariuszy SOK muszą wyróżniać się dobrym stanem zdrowia i znakomitą kondycją fizyczną, gdyż ich dzień pracy może trwać od 12 do nawet 16 godzin (w szczególnych przypadkach).

Ważną cechą funkcjonariuszy SOK jest samokontrola, odporność na stres, odwaga, zdolność koncentracji uwagi, a także jej podzielność. Niezbędna jest tu spostrzegawczość, zdolność do szybkiego reagowania, odporność na długotrwały wysiłek, doskonała koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Idealny kandydat wykazuje wrażliwość społeczną i wysoki poziom etyczny (funkcjonariusz musi zwalczyć pokusę wzięcia łapówki). Jest to ważne, gdyż w swojej pracy styka się ze wszystkimi warstwami społecznymi, a ewentualne kary muszą być wymierzane sprawiedliwie.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox