Mediator – charakterystyka, zakres obowiązków, zarobki

Mediator to specjalista, którego zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i osiąganie porozumienia. Mediatorzy mogą pośredniczyć w konfliktach o charakterze gospodarczym, cywilnym, społecznym, rodzinnym, rówieśniczym. Jaki jest szczegółowy zakres obowiązków mediatora. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc rozpocząć pracę w tym zawodzie?

Mediator – zakres obowiązków

Mediacja należy do pozasądowych form rozwiązywania sporów – dzięki niej dwie zwaśnione strony mogą zdecydować same za siebie. W wyniku mediacji uzgadniane zostaje korzystne dla wszystkich rozwiązanie problemu. Podstawowym zadaniem mediatora jest doprowadzenie do wypracowania porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron konfliktu, a jednocześnie zgodne z prawem. Mediator prowadzi swoje działania z zachowaniem poufności, bezstronności i neutralności.

Do szczegółowych obowiązków mediatora zaliczamy rozpoznanie przyczyny i istoty konfliktu, wybór strategii prowadzenia mediacji, organizowanie wstępnych spotkań mediacyjnych (mogą mieć one charakter pośredni i bezpośredni). Od pracownika oczekuje się wyboru bezpiecznego, poufnego miejsca, gdzie można zorganizować mediacje. Praca mediatora polega między innymi na aktywnym słuchaniu wszystkich stron konfliktu, wyjaśnianiu interesów, stanowisk, a także granic kompromisu każdej ze stron. Dobry mediator potrafi korzystać z pomocy doradców prawnych, a także wszystkich innych niezbędnych ekspertów. Końcowym etapem jego pracy jest pomoc w sformułowaniu ugody, a także weryfikowaniu możliwości jej realizacji.

Praca każdego mediatora musi być wykonywania w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, dlatego bardzo ważne jest, żeby specjalista ten uzupełniał na bieżąco wiedzę z tego zakresu.

Jak zostać mediatorem?

Osoby, które myślą o rozpoczęciu kariery mediatora powinny posiadać wyższe wykształcenie Kierunek studiów jest sprecyzowany tylko wówczas, gdy mediator uczestniczy w konfliktach związanych z nieletnimi. W takiej sytuacji wymaga się od niego ukończenia studiów pedagogicznych, socjologii, prawa, resocjalizacji lub psychologii.

Mediator pracujący w Polsce powinien posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 26 lat, w pełni korzystać z praw publicznych, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Wymagane jest zaświadczenie o niekaralności – mediator nie może być karany za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe. Osoba zatrudniona na stanowisku mediatora musi doskonale posługiwać się językiem polskim zarówno w mowie, jak i w piśmie. Niezwykle ważne jest posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa mediacyjnego, nawiązywania kontaktów międzyludzkich i rozwiązywania konfliktów.

Konieczne jest posiadanie wpisu do wykazu specjalistów uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. Jeżeli konflikt dotyczy osób nieletnich mediator powinien posiadać wpis do wykazu osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

Mediator – środowisko pracy

Mediatorzy mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach mediacyjnych, organizacjach pozarządowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w działach zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczeni mediatorzy często decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Dzień pracy mediatora jest uzależniony od miejsca, w którym jest zatrudniony dany specjalista. Obecnie niewielu mediatorów zajmuje się mediacjami w pełnym wymiarze czasu. Większość z nich pracuje na podstawie umowy zlecenie. Zazwyczaj praca mediatora jest zajęciem dodatkowym. Mediatorzy, którzy ukończyli studia prawnicze mogą na co dzień pracować w kancelariach prawnych, natomiast absolwenci psychologii mogą zajmować się na co dzień prowadzeniem gabinetu psychoterapeutycznego.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na mediatora?

Osoba, która chciałaby rozpocząć karierę w zawodzie mediatora musi cechować się wysoko rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi, wysoką kulturą osobistą, cierpliwością, empatią, nastawieniem na rozwiązywanie problemów. Przyszły mediator musi posiadać zdolność logicznego myślenia, potrafić płynnie wyrażać swoje myśli zarówno w mowie, jak i na piśmie. W zawodzie tym najlepiej sprawdzą się osoby dojrzałe emocjonalnie, samodzielne, charyzmatyczne, rozumiejące konieczność stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Mediator – zarobki

W tej chwili popularność zawodu mediatora jest niewielka, jednak zapotrzebowanie na usługi mediacyjne rośnie. Z tego względu możemy się spodziewać, że w przyszłości pracy dla mediatorów będzie więcej, a zarobki najlepszych specjalistów wzrosną.

Zarobki mediatorów uzależnione są od miejsca zatrudnienia. Osoby pracujące w działach zarządzania zasobami ludzkimi w dużych firmach zarabiają około średniej krajowej.

Wynagrodzenie osób pracujących na umowę zlecenie jest uzależnione od ilości spotkań mediacyjnych. Mediator otrzymuje wynagrodzenie niezależnie od tego czy ostatecznie doszło do zawarcia umowy czy też nie. W przypadku spraw majątkowych, w których można ustalić wartość przedmiotu sporu stawki ustala się procentowo (im bardziej wartościowy jest przedmiot sporu, tym wyższe wynagrodzenie otrzymuje mediator).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox