Położna – najstarszy zawód świata, jak zostać położną

Zawód położnej uważany jest za jedną z najstarszych i najbardziej szanowanych profesji na świecie. Zalicza się go do służby zdrowia. Jest on wykonywany przede wszystkim przez kobiety. Jakie wymagania należy spełnić, żeby móc pracować jako położna? Jakie cechy powinna posiadać idealna kandydatka do tego zawodu?

Położna – charakterystyka

Obowiązkiem osoby zatrudnionej na stanowisku położnej jest opieka nad kobietą w ciąży. Położna przygotowuje swoją pacjentkę do porodu, w zakres jej kompetencji wchodzi także odbieranie porodu, a następnie sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem.

Położne mogą pracować na oddziałach ginekologicznych i położniczych, w przychodniach. Niektóre specjalistki świadczą swoje usługi także w warunkach domowych (mogą na przykład przyjmować porody domowe). Posiadają one uprawnienia do zakładania i prowadzenia prywatnych grupowych lub indywidualnych praktyk położniczych.

Szczegółowy zakres obowiązków położnej jest uzależniony od miejsca, w którym osoba ta jest zatrudniona. Przykładowo położne pracujące na oddziałach ginekologicznych zajmują się przygotowywaniem pacjentek do badania ginekologicznego, udzielają niezbędnych informacji, wyjaśniają przebieg porodu.

Położne środowiskowe odwiedzają swoje pacjentki w domach, sprawują kompleksową opiekę nad kobietami po porodzie i w trakcie połogu. Do ich zadań należy przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Położna obserwuje, czy noworodek rozwija się prawidłowo, ocenia także relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Inne jej obowiązki to wykonywanie iniekcji, informowanie o szczepieniach ochronnych, udzielanie informacji o zasadach higieny i właściwym odżywianiu, zmienianie opatrunków, zdejmowanie szwów. Położna jest zobowiązana do ścisłej współpracy z lekarzem pediatrą.

Jak zostać położną?

Do wykonywania zawodu położnej niezbędne jest wyższe wykształcenie na kierunku położnictwo/pielęgniarstwo. Niezbędnym minimum są studia licencjackie. Położna może również kontynuować kształcenie na uzupełniających studiach magisterskich. 

Należy podkreślić, że same studia nie wystarczą. Kandydatka na położną musi złożyć wniosek o stwierdzenie prawa do wykonywania zawodu w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych.

Osoba, która po ukończeniu studiów nie wykonywała swojego zawodu przez pięć lat zobowiązana jest do przejścia ponownego przeszkolenia.

Położne są zobowiązane do stałego doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez odbywanie zawodowych kursów i szkoleń, naukę języków obcych.

Osoby wykonujące zawód położnej mają możliwość awansu wiążącego się z osiągnięciem wyższego stopnia w hierarchii organizacji, w której pracują. Położna po przepracowaniu określonego czasu w zawodzie i odbyciu specjalistycznych kursów może awansować na położną koordynującą. Następnie po upływie pewnego czasu ma możliwość objęcia stanowiska zastępcy położnej przełożonej. Najwyższym stanowiskiem, które można objąć w tym zawodzie jest przełożona położnych.

Pracę położnej wykonują zazwyczaj osoby pomiędzy 25 a 50 rokiem życia. Zdarza się jednak, że do zawodu dopuszczane są położne starsze. Warunkiem podjęcia pracy jest w ich przypadku bardzo dobry stan zdrowia i kondycja fizyczna.

Jakie cechy musi mieć kandydatka na położną?

Położna to bardzo wymagający zawód. Kandydatka na położną musi posiadać umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów z ludźmi. Niezmiernie ważne cechy to odporność na stres, spostrzegawczość, opanowanie, cierpliwość, wrażliwość, umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole.

Kandydatka na położną musi mieć silne i sprawne ręce (jest to konieczne do odbierania porodów). Istotna jest umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji (szalenie ważne w sytuacji zagrożenia życia rodzącej lub dziecka), a także bardzo dobry słuch i węch. 

Praca położnej zaliczana jest to prac lekkich. Jednocześnie należy podkreślić, że wiąże się ona z częstym chodzeniem, staniem, przebywaniem przez długi czas w niewygodnej pozycji. Z tego względu od kandydatki oczekuje się sprawnego układu mięśniowego i kostno-stawowego.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu położnej

Poważnymi przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu położnej są choroby kręgosłupa, choroby układu oddechowego, choroby układu sercowo-naczyniowego. Przeciwwskazaniami są także zaburzenia sprawności kończyn dolnych i górnych, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Jak wygląda dzień pracy położnej?

Dzień pracy położnej trwa zazwyczaj od 6 do 9 godzin (należy pamiętać, że jest to uzależnione od instytucji, w której jest ona zatrudniona). Położne zatrudnione w szpitalach pracują w systemach zmianowych (dyżury nocne trwają 12 godzin). Są one zobowiązane do pracy w weekendy i święta.

Warto podkreślić, że praca położnej jest nadzorowana (dotyczy to zwłaszcza specjalistek zatrudnionych w szpitalach).

Dzień pracy położnej jest nieprzewidywalny. Praca ta może być okresowo monotonna, jednak położna w każdej chwili musi być przygotowana na kryzysowe sytuacje, które wymagają błyskawicznej interwencji.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox