Praca w przedszkolu – co powinieneś o niej wiedzieć?

Praca w przedszkolu nie zawsze jest doceniana, jednak wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a do jej wykonywania potrzebne są odpowiednie kwalifikacje. Kto może liczyć na zatrudnienie w przedszkolu? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby znaleźć zatrudnienie w tym miejscu?

Kto znajdzie zatrudnienie w przedszkolu?

W przedszkolu pracują nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wspomagający, pedagodzy, woźni, dozorcy, pielęgniarki, osoby specjalizujące się w przygotowaniu posiłków dla dzieci.

Głównym zadaniem wychowawcy przedszkolnego jest przygotowanie dziecka do szkoły. Młody człowiek w takim miejscu uczy się nawiązywania relacji, samodzielności, zaczyna się również uczyć. Przedszkole jest swojego rodzaju miksem zabawy i nauki. Nad tym, żeby dzieci się rozwijały i czuły się dobrze czuwają  tacy specjaliści jak nauczyciel przedszkolny, nauczyciel wspomagający i pedagog przedszkolny.

Niezależnie od zajmowanego stanowiska, wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do wyrobienia książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych (jest to warunek rozpoczęcia pracy z dziećmi).

Nauczyciel przedszkolny – charakterystyka stanowiska

Nauczyciel przedszkolny to bardzo odpowiedzialne stanowisko. Odpowiada on za przygotowanie małego dziecka do pójścia do szkoły, rozwijania u przedszkolaka dojrzałości szkolnej, która polega na równoczesnym rozwoju emocjonalnym, fizycznym, intelektualnym, społecznym. Od nauczyciela przedszkolnego oczekuje się czuwania nad rozwojem każdego podopiecznego. Specjalista ten w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rozwojowych jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie rodziców.

Żeby rozpocząć pracę w charakterze nauczyciela przedszkolnego należy legitymować się wykształceniem wyższym pedagogicznym. Zatrudnienie w przedszkolach znajdują osoby, które ukończyły takie kierunki jak wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńcza, pedagogika wczesnoszkolna, nauczanie początkowe.

Osoba, która chce podjąć pracę na stanowisku nauczyciela przedszkolnego nie może być karana, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.

Cechy, które są szczególnie pożądane na tym stanowisku to cierpliwość, odpowiedzialność, umiejętność nawiązanie pozytywnych relacji z dziećmi, kreatywność i rozwaga.

Nauczyciel wspomagający – najważniejsze informacje

Żeby móc myśleć o pracy nauczyciela wspomagającego w przedszkolu należy mieć kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. Do zadań tego specjalisty należy między innymi sprawowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi, dziećmi niedostosowanymi społecznie (ewentualnie zagrożonymi niedostosowaniem społecznym).

Nauczyciel wspomagający nie zawsze jest potrzebny w przedszkolu (zatrudnia się go w przypadku obecności w placówce dzieci mających problemy). Decyzję o konieczności jego zatrudnienia podejmuje dyrektor placówki.

Pomoc nauczyciela przedszkolnego – charakterystyka stanowiska

Osoba zatrudniona w charakterze pomocy nauczyciela przedszkolnego nie musi posiadać wykształcenia pedagogicznego, gdyż jej obowiązki polegają jedynie na asystowaniu nauczycielowi. Jest to dobra praca dla osób, które myślą o studiach pedagogicznych, jednak nie są przekonane, czy sprawdzą się w pracy nauczyciela przedszkolnego. 

Dzień pracy asystenta nauczyciela polega na opiece nad przedszkolakami, pomocy w utrzymaniu higieny, dbaniu o czystość na sali, a czasem także na wydawaniu posiłków. Należy pamiętać, że pracownik ten nie ma uprawnień do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Intendent w przedszkolu

Pracownik zatrudniony na stanowisku intendenta zajmuje się szeroko rozumianymi sprawami organizacyjnymi. Jego zadania polegają na: czuwaniu, żeby regulamin przedszkola był przestrzegany, kontrolowaniu warunków sanitarnych placówki, nadzorowaniem planowania i przygotowywania posiłków, prowadzeniu dokumentacji żywienia. Osoba taka zajmuje się również kwestiami finansowymi związanymi z wyżywieniem.

Żeby rozpocząć pracę w zawodzie intendenta konieczne jest wykształcenie średnie. Osoby zainteresowane tym stanowiskiem często decydują się na zrobienie kursu intendenta (co zwiększa ich szanse w procesie rekrutacji).

Woźna – charakterystyka stanowiska

Do zadań woźnej w przedszkolu należy między innymi podawanie posiłków i sprzątanie po nich, mycie naczyń, sprzątanie łazienki i sali, w której odbywają się zajęcia dydaktyczne. W niektórych sytuacjach woźna może również pomagać w opiece nad dziećmi.

Osoby starające się o to stanowisko powinny mieć wykształcenie zawodowe lub średnie.

Dozorca w przedszkolu

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie przedszkola bez dozorcy. Osoba piastująca to stanowisko jest zobowiązana do codziennego sprawdzania czy placówka jest dobrze zabezpieczona (zarówno przed kradzieżą, jak i przed pożarem). Dozorca może zajmować się naprawą znajdującego się w przedszkolu sprzętu, a także zabawek. Jeżeli zauważy poważne usterki powinien niezwłocznie zgłosić je dyrektorowi. Do jego kompetencji należy także odśnieżanie, grabienie liści, zamiatanie i podlewanie roślin.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox