Praca w Straży Granicznej – charakterystyka, wymagania, zakres obowiązków

Praca w Straży Granicznej jest niezwykle trudna, a jednocześnie nierzadko ciekawa i dająca wiele satysfakcji. Czym zajmują się pracownicy Straży Granicznej? Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać tego typu pracę? Na jakie zarobki mogą liczyć przedstawiciele tego zawodu?

Praca w Straży Granicznej – charakterystyka

Pracownik Straży Granicznej to przedstawiciel organu ścigania odpowiedzialnego za ochronę granicy państwa na lądzie, morzu, a także częściowo w powietrzu. Osoby wykonujące ten zawód kontrolują ruch graniczny, podejmują działania w celu zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji.

Od pracowników Straży Granicznej wymaga się między innymi organizowania i dokonywania kontroli ruchu granicznego, zwalczania przestępczości związanej z nielegalną migracją, kontrolowania przestrzegania przepisów związanych z wjazdem i pobytem cudzoziemców w kraju. Do ich kompetencji należy wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwa, nadzorowanie polskich obszarów morskich, kontrolowanie przestrzegania przez statki obowiązujących przepisów, osadzania, a następnie utrzymywania znaków granicznych na lądzie.

Do ważnych zadań pracowników Straży Granicznej należy też zapobieganie przerzucaniu przez granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, broni, amunicji (chyba, że jest na to zezwolenie). Oczekuje się od nich ponadto zapobiegania transportowania przez granicę odpadów, materiałów jądrowych i promieniotwórczych, szkodliwych substancji chemicznych.

Bardzo ważną rolę odgrywa Straż Graniczna na wschodzie naszego kraju (jest to nie tylko granica Polski ale również Unii Europejskiej i strefy Schengen.

Pracownicy Straży Granicznej dysponują różnymi rodzajami broni, materiałami wybuchowymi, siatkami obezwładniającymi. Mają do dyspozycji samoloty, helikoptery, skutery śnieżne, okręty patrolowe, pojazdy wyposażone w noktowizory i termowizory.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby rozpocząć pracę w Straży Granicznej?

Osoba zamierzająca starać się o pracę w Straży Granicznej musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej wykształcenie średnie, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karaną za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Niezbędnym wymogiem jest psychiczna i fizyczna zdolność do pełnienia służby.

Przyszły pracownik Straży Granicznej musi być zdolny podporządkować się zawodowej dyscyplinie, być zdolnym do zachowania tajemnicy służbowej. O pracę w Straży Granicznej mogę się ubiegać jedynie osoby mające uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy to jedynie mężczyzn nie posiadających wyższego wykształcenia).

Kandydaci spełniający powyższe warunki muszą poddać się procedurze kwalifikacyjnej, która dzieli się na dwa etapy. Pierwszym z nich jest złożenie podania o przyjęcie do służby w wybranej jednostce. Do podania dołącza się kwestionariusz osobowy (wszystkie dane zawarte w kwestionariuszu są weryfikowane), dwa zdjęcia, kopię książeczki wojskowej (w przypadku mężczyzn), kopię dowodu osobistego, zaświadczenie o niekaralności, a także dokumenty będące potwierdzeniem wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Następnym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której ocenia się umiejętności autoprezentacji i elokwencji kandydata, a także umiejętności nawiązywania kontaktu (pracownicy Straży Granicznej na co dzień mają kontakt z ludźmi z całego świata).

Kandydat na pracownika Straży Granicznej musi pozytywnie przejść testy psychologiczne (pozwalające na ocenę osobowości kandydata, a także cech jego osobowości), badanie psychofizjologiczne (polega ono na podłączeniu kandydata do wariografu i obserwacji zmian fizjologicznych zachodzących w jego organizmie podczas odpowiadania na pytania), postępowanie sprawdzające, badanie fizycznej zdolności do służby.

Drugi etap rekrutacji obejmuje testy pisemne (dotyczą one wiedzy ogólnej, a także znajomości języków obcych, która jest kluczowa w pracy Straży Granicznej), test sprawności fizycznej (żeby do niego przystąpić należy okazać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienie do takiego testu).

Po pozytywnym przejściu powyższych etapów przychodzi czas na finalną rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby zakwalifikowane czeka trwające 3,5 miesiąca szkolenie podstawowe, trwająca miesiąc praktyka w macierzystej jednostce, a na koniec trwające 3,5 miesiąca szkolenie podoficerskie.

Ile zarabiają pracownicy Straży Granicznej?

Zarobki pracowników Straży Granicznej są uzależnione od ich doświadczenia zawodowego, wykształcenia, znajomości języków obcych, piastowanego stanowiska, odpowiedzialności, a także miejsca w którym pełni się służbę. Około jedna czwarta wszystkich polskich pracowników Straży Granicznej zarabia powyżej średniej krajowej. Najniższe pensje otrzymują osoby będące w trakcie szkolenia przygotowawczego.

Osoby, które chcą podjąć pracę w Służbie Granicznej nie muszą pisać CV i przeglądać portali z ogłoszeniami. W przypadku tego zawodu wystarczy śledzić kalendarz naboru do służby w interesującej nas jednostce.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox