Rzeczoznawca – kim jest, jakie są jego obowiązki

Rzeczoznawcy to poszukiwani specjaliści, którzy mogą znaleźć zatrudnienie w sądach, przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych, na policji, w prokuraturze i w firmach prywatnych. Jakie są obowiązki rzeczoznawcy? Kto może starać się o zatrudnienie w tym zawodzie?

Rzeczoznawca – najważniejsze obowiązki?

Rzeczoznawcy zatrudniani są w celu wydawania opinii, a także sporządzania ekspertyz w dziedzinie, która jest ich specjalizacją. Trzeba podkreślić, że rzeczoznawcy mogą mieć wiele specjalizacji, przez co ich obowiązki  zawodowe mogą być bardzo zróżnicowane. Na rynku działają między innymi rzeczoznawcy budowlani, rzeczoznawcy majątkowi, specjaliści zajmujący się bronią i amunicją, rzeczoznawcy komunikacyjni, rzeczoznawcy do spraw daktyloskopii, rzeczoznawcy do spraw fonoskopii, rzeczoznawcy do spraw badania tekstu.

Jeżeli chodzi o zakres zadań rzeczoznawcy majątkowego – odpowiada on za ustalenie komu przysługują prawa do danej nieruchomości, dokonuje wyceny nieruchomości (wycenia dodatkowo maszyny i urządzenia, które są trwale związane z nieruchomością). Ważnym zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest ustalanie, czy dokumenty otrzymane od zleceniodawcy są wiarygodne i aktualne. Końcowym etapem jego pracy jest sporządzenie na piśmie opinii o wartości konkretnej nieruchomości. Rzeczoznawca dołącza do niej dokumentację fotograficzną, wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewidencyjnej, a także aktualny odpis z księgi wieczystej.

Jak zostać rzeczoznawcą?

Osoby, które chcą rozpocząć karierę w zawodzie rzeczoznawcy powinny legitymować się wykształceniem wyższym (najczęściej wymaga się od nich wykształcenia technicznego). Żeby pracować w tym zawodzie mogą być wymagane studia podyplomowe, ewentualnie szkolenia z zakresu rzeczoznawstwa w wybranej dziedzinie.

Kandydat na rzeczoznawcę musi odbyć praktykę jako asystent rzeczoznawcy. Dopiero po odbyciu praktyki i zdaniu państwowego egzaminu może ubiegać się o licencję rzeczoznawcy o określonej specjalności.

Kandydaci na rzeczoznawców majątkowych otrzymują licencje zawodowe od prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Zanim otrzymają licencję muszą przejść przez postępowanie kwalifikacyjne, które prowadzi Państwowa Komisja Kwalifikacyjna. Warto podkreślić, że w przypadku kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, praktyka zawodowa nie może trwać krócej niż rok.

Zawód rzeczoznawcy mogą wykonywać zarówno mężczyźni, jak i kobiety, którzy posiadają zaświadczenie o niekaralności.

Idealny kandydat na rzeczoznawcę?

Rzeczoznawca to zawód ciekawy, jednak nie każdy może go wykonywać. Idealny kandydat na rzeczoznawcę musi potrafić podejmować szybkie i trafne decyzje. Bardzo ważną cechą w tym zawodzie jest niezależność własnych opinii.

Osoby, wykonujące z sukcesami ten zawód są odpowiedzialne, cierpliwe, wytrwałe, dokładne, zdecydowane. W zawodzie tym niezbędna jest również zdolność koncentracji uwagi na jednej rzeczy przez dłuższy czas, wyobraźnia i myślenie twórcze, zdolność planowania, doskonała organizacja pracy własnej, dobra pamięć, umiejętność logicznego myślenia, spostrzegawczość. Każdy rzeczoznawca powinien posiadać zdolność płynnego wysławiania się (zarówno w mowie, jak i na piśmie).

W zawodzie rzeczoznawcy normą są intensywne kontakty międzyludzkie, dlatego kandydat powinien posiadać doskonale rozwinięte kompetencje interpersonalne.

Od kandydata na rzeczoznawcę wymaga się dobrej ogólnej sprawności fizycznej. Osoba taka musi mieć sprawny wzrok (może nosić okulary, jednak niezbędna jest zdolność rozróżniania kolorów). W przypadku rzeczoznawców zajmujących się meblami konieczne jest posiadanie między innymi sprawnego zmysłu dotyku (jakość mebla lub stopień jego zniszczenia można wyczuć dotykiem).

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu rzeczoznawcy jest niepełnosprawność intelektualna.

Jak wygląda dzień pracy rzeczoznawcy?

Rzeczoznawcy pracują w różnych miejscach, gdyż wykonują (przynajmniej częściowo) swoje obowiązki w miejscu oględzin. Praca może odbywać się zarówno w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni. Rzeczoznawcy spotykają się ze swoimi klientami w biurach.

Praca rzeczoznawcy zaliczana jest do lekkich, co oznacza, że specjaliści ci nie cierpią na choroby zawodowe.

Większość rzeczoznawców wykonuje swoją pracę indywidualnie. Bywa jednak, że bardzo trudne ekspertyzy wymagają konsultacji i współpracy z innymi rzeczoznawcami.

Organizacja pracy rzeczoznawcy uzależniona jest od charakteru zlecenia. W zawodzie tym nie ma stałych godzin i dni pracy. Mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy rzeczoznawca zostanie wezwany do pracy w nocy, w weekend czy święta (zazwyczaj są to sprawy kryminalne).

W pracy rzeczoznawców nie ma miejsca na rutynę. Praktycznie każde zlecenie wymaga indywidualnego podejścia.

Osoby wykonujące zawód rzeczoznawcy nie mają możliwości awansu. Są oni po prostu specjalistami w swojej dziedzinie. Rzeczoznawcy, którzy szczególnie dobrze wykonują swoją pracę mogą liczyć na więcej zleceń i bardziej atrakcyjne stawki. W zawodzie tym konieczne jest stałe doskonalenie swoich kompetencji zawodowych.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox