Socjolog – charakterystyka zawodu, obowiązki, jak zostać socjologiem

Socjologia jest stosunkowo nową dyscypliną naukową, gdyż wyodrębniła się dopiero pod koniec 19 wieku. Zapotrzebowanie na socjologów nie jest obecnie bardzo duże, jednak najlepsi specjaliści zawsze znajdą pracę. Przedstawiciele tego zawodu pracują między innymi w działach marketingu, human resources, public relations, a także w licznych instytucjach badawczych. Kim jest socjolog i jakie są jego obowiązki? Jakie wymagania należy spełnić, żeby rozpocząć pracę w tym zawodzie? Ile zarabia socjolog?

Socjolog – kto to taki?

Socjologiem nazywamy absolwenta studiów socjologicznych, który zajmuje się badaniem różnych zjawisk społecznych, analizowaniem istoty konfliktów społecznych, weryfikacją stanu wiedzy społeczeństwa na temat różnorodnych zjawisk. Przedmiotem badań socjologa mogą być małe grupy, instytucje społeczne, konkretne warstwy społeczne, subkultury, jednostki terytorialne. W skrócie można powiedzieć, że specjalista ten zajmuje się opisywaniem danego społeczeństwa i zmianami, jakie zachodzą w nim na przestrzeni czasu. Socjologowie nie działają samodzielnie – współpracują między innymi z ekonomistami czy psychologami. Szczegółowy zakres ich obowiązków w dużej mierze zależy od miejsca, w którym są zatrudnieni.

Jak zostać socjologiem?

Żeby zostać socjologiem należy ukończyć studia na kierunku socjologia (na wielu uczelniach kierunek ten prowadzony jest w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym). W ramach studiów socjologicznych student może zdecydować się na jedną z wielu specjalizacji. Do wyboru ma między innymi: socjologię wsi i rolnictwa, socjologię miasta, socjotechnikę, socjologię prawa, geografię społeczną, antropologię społeczną, pracę socjalną, socjologię jakościową, socjologię ilościową, analizę danych i badania społeczne, socjologię religii, socjologię nauki, socjologię polityki, socjologię internetu.

Studia socjologiczne przygotowują do tworzenia analiz statystycznych, realizacji badań społecznych, dają narzędzia do rozwiązywania konfliktów społecznych.

W programie studiów wyższych znajdują się takie przedmioty jak między innymi: historia myśli socjologicznej, współczesne problemy społeczne, techniki analizy i interpretacji danych ilościowych oraz jakościowych, statystyka, metody i techniki badań jakościowych i ilościowych w naukach społecznych, współczesne teorie socjologiczne, psychologię społeczną, filozofię, ekonomię, antropologię kulturową, logikę.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na socjologa?

Choć socjologia jest jednym z bardziej popularnych kierunków studiów, warto zdawać sobie sprawę, że nie każdy nadaje się do wykonywania zawodu socjologa. Dobry socjolog posiada takie cechy charakteru jak dokładność, konsekwencja, odpowiedzialność, sumienność, niezależność, zdolność myślenia analitycznego, umiejętność prowadzenia analizy i syntezy danych, kreatywność, życzliwość, empatia, wytrzymałość psychiczna.

Jakie są obowiązki socjologa?

Socjologowie pracują w różnych miejscach, dlatego obowiązki absolwentów tego kierunku mogą się bardzo różnić.

Gdzie socjolog znajdzie pracę?

Absolwenci socjologii mogą znaleźć pracę w działach HR, w instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, w instytucjach zajmujących się pomocą społeczną, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, w instytucjach promocji i ochrony zdrowia, ośrodkach terapii uzależnień. Mogą pracować jako doradcy rodzinni, animatorzy wspólnot lokalnych, firmach zajmujących się marketingiem i reklamą. 

Miejsce pracy socjologa uwarunkowane jest w dużej mierze jego specjalizacją. Przykładowo osoba specjalizująca się w socjologii zdrowia ma szansę na znalezienie pracy w ośrodkach promocji zdrowia. Socjologowie zajmujący się statystyką mogą liczyć na zatrudnienie w Urzędach Statystycznych czy bankach.

Czy studiowanie socjologii ma sens?

Część osób zastanawia się, czy studiowanie socjologii ma jeszcze sens, gdy ilość absolwentów tego kierunku na rynku pracy jest bardzo duża. Socjologia jest nauką, która daje dużą wiedzę ogólną i elastyczność. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę, że samo ukończenie socjologii nie daje większych szans na zdobycie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy. Największe szanse na sukces mają absolwenci socjologii z pomysłem na siebie.

Ile zarabiają socjologowie?

Ilość miejsc zatrudniających socjologów jest tak duża, że trudno mówić o średnich zarobkach w tym zawodzie. Wiele zależy od tego jaka jest nasza specjalizacja i gdzie jesteśmy zatrudnieni. Wpływ na wysokość pensji ma doświadczenie, a także znajomość języków obcych.

Socjolog – jak szukać pracy?

Szukanie pracy w zawodzie socjologa nie zawsze jest sprawą prostą. Na początku warto jest zadać sobie pytanie do wykonywania jakich zadań predestynuje nas wybrana specjalizacja. Następnie wyszukajmy firmy, w których chcielibyśmy pracować i wyślijmy do nich swoje zgłoszenia (warto to zrobić nawet wówczas, gdy przedsiębiorstwa te nie prowadzą w danym momencie rekrutacji). Koniecznie poświęćmy też czas na przygotowanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox