Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone!!!
Pu­bli­kacje znaj­du­jące się na tym blogu są wła­sno­ścią Izabeli Kaźmierczak, o ile nie zo­stały ozna­czone w inny sposób. Pod­le­gają prawom autorskim.

Wszystkie znaki to­wa­rowe zo­stały użyte tylko w ce­lach in­for­ma­cyj­nych i na­leżą do ich wła­ści­cieli, chyba że są ozna­czone jako „COPY FREE” lub „BEZ OGRANICZEŃ”.

Prawa au­tor­skie pu­bli­kacji na­leżą do ich au­torów. Izabela Kaźmierczak NIE ze­zwala na ich ko­pio­wanie za­równo na blo­gach, jak i stro­nach www. Jeśli chciałbyś do­stać bez­płatnie uni­kalny ar­tykuł z za­kresu tematyki tego bloga (rozmowa kwalifikacyjna, praca, prawo pracy, firma) — na­pisz do mnie na adres pod za­kładką KONTAKT.

Ko­pio­wanie treści w ce­lach ko­mer­cyj­nych lub nie­pry­wat­nych i roz­po­wszech­nianie ja­ką­kol­wiek me­todą po­li­gra­ficzną czy elek­tro­niczną — jest zabronione.

Jeśli po­do­bają Ci się pu­bli­ko­wane ar­ty­kuły, mo­żesz umie­ścić do nich od­no­śniki na swojej stronie lub blogu.