Polityka prywatności

Dane zbie­rane pod­czas rejestracji

Ko­rzy­stanie z za­war­tości bloga nie wy­maga po­da­wania żad­nych in­for­macji, więc czuj się swobodnie.

Dane zbie­rane pod­czas zakupu

Abyś mógł do­stać war­to­ściowe pro­dukty in­for­ma­cyjne ze „Sklepu on­line”, będę po­trze­bował Twoich bardzo pod­sta­wo­wych in­for­macji, jak imię i na­zwisko. Wszystko w ra­mach plat­formy od­bie­ra­jącej płat­ności: InterKursy.pl.

Dane zbie­rane automatycznie

Pod­czas Twojej wi­zyty na tym blogu, au­to­ma­tycznie zbie­rane są dane do­ty­czące Twojej wi­zyty, np. Twój adres IP, nazwa do­meny, typ prze­glą­darki, typ sys­temu ope­ra­cyj­nego, itp — dzięki czemu wiem, dla ja­kich od­biorców przy­sto­sować wi­ze­runek i wy­gląd bloga, tak aby mak­sy­malnie uła­twić czy­tanie treści in­tu­icyjny interfejs.

Dane zbie­rane, gdy kon­tak­tu­jesz się z nami

Gdy kon­tak­tu­jesz się ze mną za po­mocą poczty e-mail, Twój adres NIE jest przeze mnie wy­ko­rzy­sty­wany w żaden inny sposób poza od­po­wie­dzią zwrotną.

W jaki sposób wy­ko­rzy­stuję Twoje dane?

W żadnym wy­padku nie będę sprze­dawał da­nych ze­bra­nych o Tobie pod­miotom trzecim.

Dane zbie­rane pod­czas za­kupów będą wy­ko­rzy­stane wy­łącznie do umoż­li­wienia Tobie za­lo­go­wania się do pa­nelu klienta, aby po­brać dany produkt.

Dane zbie­rana pod­czas trans­akcji za­kupu będą wy­ko­rzy­stane w celu re­ali­zacji trans­akcji, w tym po­brania od Ciebie pie­niędzy oraz wy­słania Tobie za­mó­wio­nego pro­duktu. Twoje dane mogą w tym celu być prze­ka­zane firmie ob­słu­gu­jącej trans­akcje płat­nicze w celu ob­cią­żęnia Twojej karty kre­dy­towej. Firma ta nie bę­dzie wy­ko­rzy­stywać tych da­nych w żadnym innym celu. Po­danie tych da­nych jest obo­wiąz­kowe je­żeli chcesz do­konać zakupu.

Dane zbie­rane au­to­ma­tycznie mogą być użyte do ana­lizy za­chowań użyt­kow­ników na moim blogu, zbie­rania da­nych de­mo­gra­ficz­nych o moich użyt­kow­ni­kach lub do per­so­na­li­zacji za­war­tości bloga. Dane te są zbie­rane au­to­ma­tycznie o każdym użyt­kow­niku i dzieje się tak na niemal każdej stronie in­ter­ne­towej, jaką przeglądasz.

Dane zbie­rane w trakcie ko­re­spon­dencji po­między Tobą, a moim blo­giem będą wy­ko­rzy­stane wy­łącznie w celu od­po­wiedzi na Twoje zapytanie.

W jaki sposób będę się z Tobą kontaktował?

Je­żeli do­ko­nałeś trans­akcji za­kupu pro­duktu ze Sklepu on­line, mo­żesz otrzymać ode mnie e-maile do­ty­czące Twojej transakcji.

Wy­ko­rzy­stanie cia­ste­czek („cookies”)

Mój blog może wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.

W jaki sposób za­bez­pie­czamy Twoje dane osobowe?

Ko­mu­ni­kacja między Twoim kom­pu­terem a ser­werem plat­formy od­bie­ra­jącej płat­ności i udo­stęp­nia­jącej ku­piony pro­dukt, jest za­szy­fro­wana z uży­ciem pro­to­kołu SSL (Se­cure Socket Layer). Do­dat­kowo bazy da­nych plat­formy za­bez­pie­czone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany po­li­tyki prywatności.

Za­strzegam sobie prawo zmiany po­wyż­szej po­li­tyki pry­wat­ności po­przez opu­bli­ko­wanie nowej po­li­tyki pry­wat­ności na tej stronie.

Kon­takt

W razie do­dat­ko­wych pytań do­ty­czą­cych ochrony pry­wat­ności, proszę o kon­takt ko­rzy­stając z for­mu­larza na stronie kontaktowej.