Zarządca nieruchomości – charakterystyka zawodu, wymagania, zakres obowiązków

Zarządca nieruchomości (nazywany również pracownikiem działu administracji) to pracownik odpowiadający za zarządzanie budynkiem (lub zespołem budynków). Specjaliści są zdania, że jest to zawód przyszłościowy, gdyż rynek nieruchomości w Polsce rozwija się bardzo intensywnie. Jakie wymagania powinny spełnić osoby starające się o posadę zarządcy nieruchomości? Jakie są obowiązki pracownika wykonującego ten zawód?

Zarządca nieruchomości – charakterystyka zawodu

Zarządca nieruchomości jest odpowiedzialny za prawidłową eksploatację powierzonego mu obiektu, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom nieruchomości, a także dbanie o utrzymywanie budynku w dobrym stanie technicznym. Zarządcy mogą sprawować pieczę nad budynkami mieszkaniowymi (ich zleceniodawcami mogą być wspólnoty mieszkaniowe, osiedla, spółdzielnie mieszkaniowe), ale również obiektami handlowymi, ośrodkami wypoczynkowo-szkoleniowymi, budynkami należącymi do prywatnych przedsiębiorstw.

Osoby zatrudnione na stanowisku zarządcy nieruchomości muszą regularnie wizytować budynki, dokonywać oceny ich stanu technicznego, sprawować nadzór nad gospodarzami domów, organizować remonty. W przypadku remontów kontrolują oni działania ekip budowlanych. Zarządcy są odpowiedzialni za usuwanie ewentualnych awarii i ich skutków, uzupełnianie i modernizowanie wyposażenia, odbieranie lokali, sporządzanie umów najmu, egzekwowanie czynszów, przyjmowanie próśb i skarg lokatorów.

Od zarządców nieruchomości oczekuje się także prowadzenia księgowości, analizowania kosztów obsługi nieruchomości, sporządzania sprawozdań finansowych, opracowywania planów finansowych.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby podjąć pracę w zawodzie zarządcy nieruchomości?

Osoba pragnąca pracować jako zarządca nieruchomości powinna posiadać wykształcenie wyższe. Preferowanym kierunkiem jest zarządzanie nieruchomościami. Wszyscy ci, którzy ukończyli inne studia wyższe mogą uzupełnić swoją wiedzę na studiach podyplomowych (trwają one zazwyczaj rok i odbywają się w trybie weekendowym). Żeby pracować na stanowisku kierowniczym konieczne jest także odbycie 200 godzin praktyk zawodowych.

Od kandydatów na zarządców wymaga się posiadania prawa jazdy, znajomości języków obcych (zazwyczaj wystarczy znajomość języka angielskiego), umiejętności obsługi komputera.

Większość pracodawców preferuje kandydatów mających doświadczenie w tej branży.

W przypadku stanowiska jakim jest zarządca nieruchomości nie ma ograniczeń wiekowych. Zawód ten mogą wykonywać także osoby starsze (pod warunkiem, że spełniają wymogi formalne).

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na zarządcę nieruchomości?

Osoba starająca się o posadę zarządcy nieruchomości nie musi spełniać konkretnych wymagań dotyczących zdrowia i kondycji fizycznej, gdyż praca ta jest zaliczana do lekkich. Wystarczy, że kandydat będzie posiadał ogólną sprawność ruchową i zmysł równowagi. Ważny jest też sprawny wzrok i słuch.

Jeżeli chodzi o wymagania psychologiczne – kandydat na zarządcę musi być osobą komunikatywną i posiadać predyspozycje do wykonywania pracy biurowej. Cechy, które bardzo przydają się w tym zawodzie to umiejętność planowania i doskonała organizacja pracy własnej. Kandydat na zarządcę musi być konsekwentny w realizowaniu celów. Duże znaczenie ma dobra pamięć i podzielność uwagi (zarządcy nieruchomości często muszą zajmować się kilkoma sprawami jednocześnie). Niezbędna jest im też umiejętność płynnej wypowiedzi (zarówno ustnej, jak i pisemnej), umiejętność przekonywania, zdolności negocjacyjne, pomysłowość, własna inicjatywa, cierpliwość.

Zdecydowanie pomocna będzie znajomość prawa i matematyki. Zarządca  musi lubić ludzi i łatwo nawiązywać kontakty. Jak w każdej pracy, gdzie kontakty z ludźmi są intensywne, niezbędne jest opakowanie, dobre radzenie sobie ze stresem, nastawienie na rozwiązywanie problemów (zarządca musi słuchać innych i pomagać w przypadku ewentualnych sytuacji konfliktowych).

Jak wygląda praca zarządcy nieruchomości?

Zarządcy nieruchomości większość swoich obowiązków zawodowych wykonują w biurach. Część zadań wymaga od nich wyjścia w teren. Praca ta w dużej mierze ma charakter indywidualny. Większość zarządców pracuje do 8 godzin dziennie (często od 7 do 15). Obowiązuje ich 40 godzinny tydzień pracy.

Pracownicy wykonujący ten zawód mają wiele możliwości awansu.

W większości przypadków zarządcy nieruchomości zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, choć część przedstawicieli tego zawodu decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Zarządca nieruchomości – ryzyko zawodowe

Praca zarządcy nieruchomości to przede wszystkim praca siedząca w biurze. Choć jest zaliczana do zajęć lekkich, jej wykonywanie może wiązać się z ryzykiem dla zdrowia. Długotrwałe siedzenie w jednej pozycji może doprowadzić do schorzeń kręgosłupa, a także chorób układu sercowo-naczyniowego, nadwagi i otyłości. Praca zarządcy nieruchomości nie będzie odpowiednia dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi (jak każda praca z ludźmi może generować sytuacje stresowe).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox